Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Szkolenie na temat oświetleń samochodowych

Szkolenie na temat oświetleń samochodowych
Dnia 19.12.12. na warsztatach szkolnych przy ZSB odbył się wykład na temat oświetleń samochodowych. Szkolenie odbyło się w dwóch odsłonach na  którym uczestniczyli uczniowie klas samochodowych.

Szkolenie w ramach realizacji działań projektowych "Gorzowska Edukacja na Rzecz Rynku Pracy"

Szkolenie w ramach realizacji działań projektowych "Gorzowska Edukacja na Rzecz Rynku Pracy"
W ramach realizacji działań projektowych  "Gorzowska Edukacja na Rzecz Rynku Pracy", w dniu 7.12.2012r. w sali multimedialnej warsztatów szkolnych, odbyło się szkolenie dla  60 uczniów  klas samochodowych z zakresu diagnostyki samochodowej.

Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa

Celem projektu jest: uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy przez  770 uczniów gorzowskich szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych

„Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”

„Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”
 
 
 
 
Rozpoczynamy realizację projektu
 
„Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”
 
Projekt obejmuje 4 działania dla 300 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, w tym 130 uczniów technikum budowlanego i samochodowego oraz 170 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodzie murarz, stolarz, technolog robót wykończeniowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych.
Działanie 1 – Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego w zakresie kosztorysowania, dokumentacji technicznej i projektowania dla 100 uczniów technikum budowlanego i samochodowego (10 grup po 10 osób). Każda z grup odbędzie zajęcia w wymiarze 70 godzin dydaktycznych.
Są to zajęcia komputerowe kształcące zawodowo uczniów, wsparte profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym PAKIET Autodesc Design Academy – projektowanie i dokumentacja techniczna oraz Norma Pro - kosztorysowanie, co umożliwi uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Zdobyte umiejętności zwiększą szanse uczniów Zespołu Szkół Budowlanych na znalezienie pracy, zwłaszcza w sytuacji, gdy lokalny rynek pracy opiera się w coraz większym stopniu na wspomaganiu komputerowym.
Załączniki:

E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników

E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników
 
 
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
„E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012”
– etap II
 
 
Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom stawianym uczniom na różnych szczeblach edukacji, a także zmieniającej się rzeczywistości, w której przyszło im funkcjonować Miasto Gorzów Wlkp. w roku szkolnym 2011/2012 realizuje projekt, którego celem jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gorzowskich techników w zakresie nauki języków obcych
i matematyki poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Priorytetu, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne, prowadzone głównie w formie
e-learningu. Łącznie z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w formie e nauki (prowadzonych przez 18 przeszkolonych nauczycieli) będzie mogło skorzystać 180 gorzowskich uczniów technikum. Projekt zakłada utworzenie 18 grup zajęć pozalekcyjnych po 10 uczniów (10 grup z j. obcych tj.: angielski, niemiecki oraz 8 grup z matematyki) i przeprowadzenie 30 godzin zajęć on-line dla każdej grupy.
Specjalną nagrodą dla 18 najlepszych uczestników projektu będzie udział w 7-dniowym obozie językowym.
Rekrutacja uczniów do projektu prowadzona będzie w okresie od 05.09.2011 r.
do 16.09.2011 r., natomiast rekrutacja nauczycieli prowadzących zajęcia i konsultantów merytorycznych weryfikujących prawidłowość przygotowanych zajęć, prowadzona będzie
w okresie 19 – 30.09.2011 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegóły projektu są dostępne
na gorzowskim portalu edukacyjnym www.edu.gorzow.pl w zakładce: Projekty unijne.
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości edukacji w gorzowskich technikach poprzez zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych i matematyki. Ponadto 18 nauczycieli przygotowanych zostanie do praktycznego stosowania narzędzi i metod kształcenia na odległość.
 

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy
 
 
 
 
 
Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2
 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
W projekcie uczestniczy 8 szkół z miasta Gorzowa Wlkp. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 1.320.086,74 zł.
Nasza placówka otrzyma 170.666,00 zł., natomiast łączna wartość projektu wyniesie 281.963,00 zł.
W projekcie weźmie udział minimum 300 uczniów, w tym:
- 130 z klas technicznych,
- 170 z klas zasadniczej szkoły zawodowej
 
Załączniki:

E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010

E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tytuł: „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych.
Numer: WND-POKL.09.02.00-08-011/09
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Cele: Celem projektu jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla  uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem platformy edukacyjnej w zakresie doskonalenia kluczowych kompetencji z matematyki i języków obcych w roku szkolnym 2009/2010. Projekt obejmuje realizację dodatkowych zajęć z języków obcych (8 grup języka angielskiego, 2 grupy języka niemieckiego) i matematyki (8 grup) - łącznie dla 216 uczniów gorzowskich techników z wykorzystaniem informatycznej platformy edukacyjnej w formie e‑learningu.
Okres realizacji: od01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.
Szczegółowe informacje: Strona internetowa Wydziału Edukacji www.edu.gorzow.pl zakładka  Projekty unijne oraz strona platformy projektu  www.tech.edu.gorzow.pl

Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia

Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia
 
Opis projektu:
 
Postępujący ostatnio rozwój mediów elektronicznych oprócz pozytywnych elementów (skarbnica informacji z wielu dziedzin, źródło kontaktów osobistych), przyniósł także negatywne skutki, które w największym stopniu dotknęły młode pokolenie jako niedoświadczonych użytkowników sieci. To oni spędzają wiele godzin dziennie przed telewizorem, komputerem czy z komórką w ręku. Nadmierny kontakt z mediami powoduje zanik więzi rodzinnych, towarzyskich tzw. „samotność w sieci”.
 
Największym problemem jaki obserwuje się u dzieci-młodzieży, to nadwaga będąca skutkiem „nadmiaru pożywienia”, często typu fast food, i pasywność ruchowa.
 
Trzy ważne zadania projektu: pierwsze –badawcze: ustalenie czasookresu dziennego/tygodniowego obcowania z mediami elektronicznymi (ankieta u wszystkich partnerów), zbadanie częstotliwości występowania nadwagi i słabej kondycji fizycznej wśród młodzieży (wywiad z pielęgniarką, lekarzami, nauczycielami wychowywania fizycznego).
 
Zadanie edukacyjno-informacyjne: objaśnienie uczniom bilansu energetycznego, kaloryczność produktów spożywczych, a ilość ćwiczeń fizycznych redukujących dostarczone organizmowi kalorie- prezentacja multimedialna i plakaty informacyjne dla zaprzyjaźnionych szkół.
 
Propagowanie aktywności ruchowej, krajoznawstwa, turystyki oraz rozwój pasji społecznikowskich (wykonywanie pożytecznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego- sadzenie drzew, znakowanie szlaków, obserwacje przyrodnicze, sprzątanie szlaków, edukacja ekologiczna- żywieniowa w domach rodzinnych).
 
Element kreatywno - innowacyjny: wykonanie drogowskazów, wytyczenie w terenie, opis walorów krajoznawczych europejskiego szlaku pieszego „Drogi Św. Jakuba” , elementu spuścizny historycznej łączącej narody, konkursy rysunkowe oraz projekt międzyszkolny tzw. obozowiska na szlaku.