Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne , rozwijające kompetencja kluczowe.
 
Będą to zajęcia komputerowe kształcące zawodowo uczniów wsparte profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym: AutoCAD – projektowanie i dokumentacja techniczna; Norma Pro – kosztorysowanie.
Umożliwi to uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Chcemy zwiększyć szanse naszych absolwentów na znalezienie pracy i wskazanie perspektywy wyboru ścieżki zawodowej. Mając na uwadze lokalny rynek pracy oraz tendencje rozwoju technologicznego opierającego się w coraz większym stopniu na wspomaganiu komputerowym.
Uczniowie w trakcie zajęć będą kształtować umiejętności wykorzystania oprogramowania komputerowego poprzez specjalistyczne ćwiczenia praktyczne w nauczaniu przedmiotów zawodowych: rysunku technicznego, projektowania architektonicznego, organizacji i zarządzania w przemyśle. Uczniowie III i IV klas technikum posiadający podstawową wiedzę w posługiwaniu się komputerem oraz wiedzę techniczną zdobytą w czasie zajęć lekcyjnych w klasach programowo niższych.
 
Zajęcia pozalekcyjne z branży przemysłu samochodowego i budowlanego. Zajęcia pozalekcyjne podczas których nastąpi doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów opartych na specjalistycznej wiedzy samochodowej. Szkolenia z zakresu nowości w technologiach branżowych przemysłu samochodowego i budownictwa.
Zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności praktycznych.
Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum o profilu samochodowym. Celem wycieczek jest pobudzenie zainteresowań zawodowych uczniów poprzez poznanie funkcjonowania przemysłu branżowego, zgodnego z profilami kształcenia zawodowego: budowlanego, drogowego i samochodowego. Uczniowie podczas wycieczek dydaktycznych zapoznają się ze strukturą zakłady i produkcji jaka tam jest prowadzona. Podczas wycieczek szkoleniowych zapoznają się z zasadami działań elementów służących do diagnozy i naprawy pojazdów samochodowych.
Cykl wycieczek, szkoleń, warsztatów w branżowych firmach: Knauff, Bosch, Sopro, VW, Philips. W ramach działania odbędzie się 13 wycieczek dydaktyczno – zawodowych, 2 szkolenia połączone z
warsztatami praktycznymi. W celu wyrównywania szans edukacyjnych wycieczki oferujemy wszystkim uczniom ZSB chcącym wziąć w nich udział.
Zajęcia posłużą do kształtowania umiejętności poznawczych i pobudzania zainteresowań uczniów ZSB. Osiągniemy to za pomocą organizacji pracowni pomiaru i eksperymentu – „3 x Z” czyli „Zmierz, zbadaj, zastosuj” (powiązanie teorii z praktyką) . Pracownia podniesie atrakcyjność zajęć
teoretycznych z fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki. Zajęcia w pracowni spowodują integrację wiedzy ogólnej z zawodową poprzez samodzielne wykonywanie przez uczniów ćwiczeń pomiarowych i demonstracyjnych. Trudne przedmioty staną się ciekawsze, zrozumiałe i dostępne. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Uczestnikiem projektu może być osoba, która posiada status ucznia. Nabór będzie zgodny z zasadami równości szans, praw, korzyści obu płci, uwzględniać będzie też status społeczny, materialny oraz wyniki w nauce. Priorytetem będzie miejsce zamieszkania, pierwszeństwo mają dzieci pochodzące ze wsi i małych miejscowości. Rekrutacja odbywać się będzie w styczniu 2011 oraz wrześniu 2011/2012.
Rekrutację przeprowadza koordynator szkolny – A. Kamińska
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: