„Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy”

Uczniowie w trakcie zajęć będą kształtować umiejętności wykorzystania oprogramowania komputerowego poprzez specjalistyczne ćwiczenia praktyczne w nauczaniu przedmiotów zawodowych: rysunku technicznego, projektowania , organizacji i zarządzania w przemyśle. Dodatkowe zajęcia będą wprowadzały innowacyjność kształcenia, poprzez wykorzystanie w procesie edukacji nowoczesnej technologii komputerowej. Wg programów nauczania uczniowie uczą się wykonywania kosztorysów w wersji papierowej, natomiast obecnie każda firma wykonuje to w wersji elektronicznej. Rozwój techniki wymusza znajomość coraz to nowszych rozwiązań technologicznych.
Działanie 2 – Zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych branży budowlanej i samochodowej dla 105uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (15grup po 7 osób). Każda z grup odbędzie zajęcia w wymiarze 40 godzin dydaktycznych.
Podczas zajęć nastąpi doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów opartych na specjalistycznej wiedzy samochodowej i budowlanej (nowości w technologiach branżowych przemysłu samochodowego i budownictwa, zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności praktycznych). Uczniowie nabędą wiedzę potrzebną do pracy na sprzęcie demonstracyjno - pomiarowym. Podniosą swoje kompetencje zawodowe.
Działanie 3 – Wycieczki szkoleniowe i dydaktyczne dla 300 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (15 wycieczek po 20 uczestników oraz 2 opiekunów).
Celem wycieczek szkoleniowych i dydaktycznych jest pobudzenie zainteresowań zawodowych uczniów poprzez poznanie funkcjonowania przemysłu branżowego, zgodnego z profilami kształcenia zawodowego: budowlanego, drogowego i samochodowego. Uczniowie podczas wycieczek dydaktycznych zapoznają się ze strukturą zakładu i produkcji jaka tam jest prowadzona. Podczas wycieczek szkoleniowych zapoznają się z zasadami działań elementów służących do diagnozy i naprawy pojazdów samochodowych. Wycieczki są niezbędnym elementem edukacyjnym w celu uatrakcyjnienia zajęć edukacyjno – zawodowych, zaprezentowania przebiegu produkcji, pokazania nowości technologicznych, organizacji nowoczesnego zakładu pracy. Wycieczki szkoleniowe odbywają się w pracowniach specjalnie przygotowanych dla młodzieży szkolnej do celów edukacyjnych.
Działanie 4 – Dodatkowe zajęcia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w korelacji z przedmiotami zawodowymi dla 192 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (24 grupy po 8 osób). Każda z grup odbędzie zajęcia w wymiarze 40 godzin dydaktycznych.
Zorganizowana zostanie pracownia pomiaru i eksperymentu – „3 x Z” czyli „Zmierz, zbadaj, zastosuj” (powiązanie teorii z praktyką). Pracownia podniesie atrakcyjność zajęć teoretycznych z fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki. Zajęcia w pracowni spowodują integrację wiedzy ogólnej z zawodową poprzez samodzielne wykonywanie przez uczniów ćwiczeń pomiarowych i demonstracyjnych. Trudne przedmioty staną się ciekawsze, zrozumiałe i dostępne. Zajęcia pomogą uczniom dostrzec korelacje międzyprzedmiotowe. Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce przybliży uczniom omawiane zjawiska i pozwoli śledzić ich przebieg w czasie przebiegu doświadczenia.
 
Każdy uczestnik biorący udział w projekcie jest zobowiązany do wypełnienia niezbędnych dokumentów oraz przestrzegania regulaminu projektu.
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: